Eğitim Nafakası Nedir? Ne Anlamlar Taşır ? Önemi Nedir ?

Eğitim Nafakası Nedir?

Ana ve baba olmanın bazı hakları da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Ancak getirdiği haklardan çok daha fazlasını da ana ve babaya yükümlüyor.
Bu yükümlülüklerden en önemli ve uygulamada en çok problem yaşanan konulardan bir tanesi ise ana-babanın bakım yükümlülüğüdür.

egitim-nafakasi
egitim-nafakasi

Türk Medeni Kanunu’nun 328. maddesi ana ve babanın bakım yükümünü ve ne zamana kadar devam edeceğini şu şekilde tarif etmiş:

“Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.
Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”

Kanunun birinci fıkrasında ana ve babanın bakım yükümlülüğünün çocuğun reşit (ergin) olmasına kadar süreceği kabul edilmiştir. Medeni Kanun’un 11. maddesine göre erginlik 18 yaşın doldurulmasıyla başlar.

18 yaşın doldurulmasının dışında bazı durumlarda daha önce de ergin sayılabileceği kabul edilmiştir. Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.

Bunun gibi evlenme de kişiyi ergin kılar:

“Evlenme kişiyi reşit kılar. (MK.md.11) Davacı zorla evlendirildiğini ileri sürüp evlenmenin feshini istediğine göre davacının aktif husumet ehliyeti olduğunu kabulü gerekmekle delillerin bu çerçevede değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davacının dava açmak yetkisi olmadığından söz edilip davanın reddi doğru değildir.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 1998/13557 Karar Numarası: 1998/830 Karar Tarihi: 10.02.1999
Ana ve babanın bakım yükümü kişinin ergin olması ile sona erer. Nafakanın kaldırılması için ayrıca bir dava açmaya gerek yoktur:

“Medeni Kanunun 148. maddesi uyarınca taktir ve tayin olunan nafakanın alacaklısı velayet kendisine tevdi olunan ana yada babadır. (Y.2.H.D.nin 29.1.1993 tarihli 13267-582 s.kararı) Velayet ve iştirak nafakası ödeme zorunluluğu çocuğun reşit olması ile kendiliğinden sona erer. (MK.11, 262 ve Y.2.H.D.nin 17.9.1985 tarihli 7799-7122 sayılı kararı) Şu halde Medeni Kanunun 161 ve müteakip maddelerinde gösterilen ve süregelen tedbirlerden olmayan Medeni Kanunun 148. maddesi uyarınca tayin olunan nafakanın kaldırılması için Medeni Kanunun 164. maddesi uyarınca bir ref davası açmaya gerek ve hukuki yarar yoktur.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2000/13611 Karar Numarası: 2000/14089 Karar Tarihi: 13.11.2000
Ancak 328. maddenin 2. fıkrası ile bir istisna belirlenmiştir. Bu istisna uyarınca çocuk ergin sayılsa dahi eğitiminin devam etmesi halinde ana ve babanın bakım yükümünün devam edeceği kabul edilmiştir.

Çocuğun eğitimi süresince bakım yükümü devam eder ancak bu da sınırsız, ilanihaye kabul edilmemiştir.
“Ana ve babanın bakım borcu, kural olarak çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler (TMK. m. 328). Ancak bu durumdaki yükümlülük, ergin olan çocuğun kendisi tarafından açılmış bir dava mevcutsa söz konusudur.” YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/10251 Karar Numarası: 2013/23928 Karar Tarihi: 22.10.2013

Bu maddenin amacı ergin olmadan önce başlayan eğitimin, çocuğun 18 yaşını doldurması nedeniyle kesintiye uğramadan devam edebilmesidir.
“721 sayılı Medeni Kanun ile getirilen 328/11. fıkra hükmüne göre, ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına rağmen eğitimi devam ettiği takdirde kalkmamakta, devam etmektedir. ( 328/1 ). Çocuğun MK. 364. maddesi uyarınca ayrıca dava açmasına lüzum yoktur. Bu durumda hiç bir malvarlığı ve geliri bulunmayan davalıya eğitimi sona erinceye kadar davacı babanın bakma yükümlülüğü devam ettiğine göre, mahkemece; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/22576 Karar

Numarası: 2011/1865 Karar Tarihi: 15.02.2011

Amaç çocuğun bir meslek sahibi olması ve edindiği bu meslek sayesinde kendi kendini geçindirebilecek duruma gelmesidir:
“Eğitimine devam eden reşit birey kendi emek ve geliriyle yaşamını sürdürmekten yoksun ise ana babasından öğrenimini tamamlayıncaya kadar yardım nafakası isteyebilir. Ne var ki bunu vermekle yükümlü tutulacak kişilerin geçim sıkıntısına düşürülmemesi asıldır. “ YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/157 Karar Numarası: 2013/1813 Karar Tarihi: 07.02.2013
Ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçü sınırları içerisinde bakmalıdır:
“Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kıldığı bir ödevdir. Somut olayda, davacı her ne kadar açıköğretim fakültesinde eğitimine devam ediyor ise de aynı zamanda asgari ücret düzeyinde maaşla çalışmakta, davalı ise emekli maaşı almaktadır. Bu durumda davacının TMK.nun 328/2. maddesinden yararlanmasına olanak bulunmamaktadır.” YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2012/17987 Karar Numarası: 2012/22454 Karar Tarihi: 01.11.2012

Ülkemizde üniversite sınavlarını kazanabilmek için kurslara gidilmesi ve çeşitli ek dersler alınması gerektiği Yargıtayca da kabul edilmiştir. Bu doğrultuda üniversiteye hazırlanan çocuğun ana ve babasından nafaka alma hakkı bulunmaktadır.

“Davacı reşit olan müşterek çocuk dava tarihi itibariyle üniversiteye hazırlandığı 1800 TL. kurs ücretinin bulunduğu, bilahare de Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanmış olup, ihtiyaçları, birlikte kaldığı annesi tarafından karşılanmaktadır.”

Somut olayda, davalı babanın herhangi bir işinin bulunmaması, gelir ve mal varlığının da olmaması davalı babaya nafaka yükümlülüğünden kurtarmaz, zira en azından asgari ücret seviyesinde gelirinin bulunduğu kabul edilmeli; bu durum (babanın geliri ve mal varlığının bulunmaması) ancak nafaka miktarının takdirinde etkili olup, davanın tamamen reddini gerektirmez. Davalı, hakkaniyete uygun bir miktarda nafaka ödemelidir.” YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/3576 Karar Numarası: 2010/4699 Karar Tarihi: 22.03.2010

Çocuğun devam mecburiyeti olmayan açık öğretim fakültesine kayıt yaptırmış olması halinde ana ve babanın nafaka ödemesi gerektiği kabul edilmiştir.

Eğitim süresi belirlenirken çocuğun meslek edinip edinmediğine bakılır. Bazı eğitim kurumlarından mezuniyet doğrudan bir mesleği yapma hakkı tanırken bazılarından mezuniyetten sonra staj gibi başkaca eğitim alınması da gerekebilmektedir. Ana ve babanın nafaka yükümlülüğü belirlenirken çocuğun mezun olduğu okul nedeniyle meslek sahibi olup olmadığına bakılır.

Şu kategoriye gönderildi: Haklar

805 hakkında “Eğitim Nafakası Nedir? Ne Anlamlar Taşır ? Önemi Nedir ?” görüş

 1. Geri bildirim: free viagra
 2. Geri bildirim: viagra coupon
 3. Geri bildirim: herbal viagra
 4. Geri bildirim: ivermectin generic cream
 5. Geri bildirim: ivermectin buy online
 6. Geri bildirim: where to buy sildenafil
 7. Geri bildirim: ed treatments
 8. Geri bildirim: cialis 10
 9. Geri bildirim: ed drugs over the counter
 10. Geri bildirim: generic cialis canada
 11. Geri bildirim: viagra cialis
 12. Geri bildirim: cialis mexico
 13. Geri bildirim: buy viagra at cvs
 14. Geri bildirim: cialis cheap buy
 15. Geri bildirim: viagra sale
 16. Geri bildirim: cialis
 17. Geri bildirim: cialis pills sale uk
 18. Geri bildirim: plaquenil price us
 19. Geri bildirim: cialis 2.5 mg tablet
 20. Geri bildirim: female viagra
 21. Geri bildirim: order cialis from mexico
 22. Geri bildirim: price of viagra in canada
 23. Geri bildirim: sildenafil 90 mg
 24. Geri bildirim: cialis viagra online
 25. Geri bildirim: cost of ivermectin lotion
 26. Geri bildirim: order viagra
 27. Geri bildirim: cialis online bestellen
 28. Geri bildirim: buy doxycycline online
 29. Geri bildirim: online pharmacy viagra
 30. Geri bildirim: ivermectin in usa
 31. Geri bildirim: generic viagra 2017
 32. Geri bildirim: sildenafil australia buy
 33. Geri bildirim: ivermectin prices
 34. Geri bildirim: cialis france
 35. Geri bildirim: viagra for sale in mexico
 36. Geri bildirim: buy generic viagra in usa
 37. Geri bildirim: viagra pill womens
 38. Geri bildirim: ed clinics
 39. Geri bildirim: tadalafil cost walgreens
 40. Geri bildirim: Pharmatize
 41. Geri bildirim: tadalafil sandoz
 42. Geri bildirim: viagra otc
 43. Geri bildirim: buy viagra brand
 44. Geri bildirim: viagra tablets
 45. Geri bildirim: ed pills
 46. Geri bildirim: sildenafil generic
 47. Geri bildirim: free ed pills
 48. Geri bildirim: best generic viagra
 49. Geri bildirim: viagra to buy online uk
 50. Geri bildirim: is nolvadex legal
 51. Geri bildirim: tamoxifen bone density
 52. Geri bildirim: alternatives to tamoxifen
 53. Geri bildirim: prednisone in canada
 54. Geri bildirim: purchase oral ivermectin
 55. Geri bildirim: ivermectin 1mg
 56. Geri bildirim: buy generic viagra
 57. Geri bildirim: cheap quick viagra
 58. Geri bildirim: viagra side effects
 59. Geri bildirim: prednisone 20 tablet
 60. Geri bildirim: cheap prednisone 20 mg
 61. Geri bildirim: cheap viagra
 62. Geri bildirim: walmart viagra
 63. Geri bildirim: generic viagra
 64. Geri bildirim: ivermectin 1mg
 65. Geri bildirim: live keno online
 66. Geri bildirim: viagra para mujer
 67. Geri bildirim: viagra receptfritt
 68. Geri bildirim: viagra use
 69. Geri bildirim: tadalafil cheap online
 70. Geri bildirim: female viagra
 71. Geri bildirim: compra viagra
 72. Geri bildirim: cialis free shipping
 73. Geri bildirim: how to get valtrex cheap
 74. Geri bildirim: hims viagra
 75. Geri bildirim: viagra pills
 76. Geri bildirim: generic valtrex cost
 77. Geri bildirim: levitra
 78. Geri bildirim: walgreens viagra
 79. Geri bildirim: how to get valtrex cheap
 80. Geri bildirim: buy valtrex
 81. Geri bildirim: how long does cialis last
 82. Geri bildirim: viagra 50mg price
 83. Geri bildirim: mexican cialis
 84. Geri bildirim: roman viagra
 85. Geri bildirim: plaquenil tablet canada
 86. Geri bildirim: where to order plaquenil
 87. Geri bildirim: viagra amazon
 88. Geri bildirim: plaquenil purchase online
 89. Geri bildirim: viagra usa
 90. Geri bildirim: goodrx sildenafil
 91. Geri bildirim: 20mg cialis daily
 92. Geri bildirim: ivermectin 1mg
 93. Geri bildirim: sildenafil 50
 94. Geri bildirim: plaquenil 200 cost
 95. Geri bildirim: zithromax 250mg tablets
 96. Geri bildirim: stromectol tablets uk
 97. Geri bildirim: ivermectin tablets order
 98. Geri bildirim: minocycline drug
 99. Geri bildirim: stromectol cvs
 100. Geri bildirim: 20mg cialis
 101. Geri bildirim: ivermectin
 102. Geri bildirim: ed drugs list
 103. Geri bildirim: ed dysfunction treatment
 104. Geri bildirim: best viagra pills
 105. Geri bildirim: generic cialis at walmart
 106. Geri bildirim: cialis alternative
 107. Geri bildirim: cheap viagra australia
 108. Geri bildirim: buy stromectol online
 109. Geri bildirim: ivermectin generic name
 110. Geri bildirim: My Homepage
 111. Geri bildirim: cheap viagra tablets
 112. Geri bildirim: canadian rx
 113. Geri bildirim: canadian meds
 114. Geri bildirim: Super Avana
 115. Geri bildirim: man viagra pills
 116. Geri bildirim: ivermectin eye drops
 117. Geri bildirim: ivermectin 4 mg
 118. Geri bildirim: calis
 119. Geri bildirim: viagra connect form
 120. Geri bildirim: stromectol south africa
 121. Geri bildirim: ivermectin india
 122. Geri bildirim: where to buy ivermectin
 123. Geri bildirim: dr. kory
 124. Geri bildirim: Masum
 125. Geri bildirim: ivermectin drug
 126. Geri bildirim: cheap stromectol
 127. Geri bildirim: stromectol 12mg
 128. Geri bildirim: generic ivermectin cream
 129. Geri bildirim: buy ivermectin
 130. Geri bildirim: stromectol 6 mg dosage
 131. Geri bildirim: stromectol 15 mg
 132. Geri bildirim: ivermectin 0.08
 133. Geri bildirim: ivermectin price
 134. Geri bildirim: Masum
 135. Geri bildirim: ivermectin australia
 136. Geri bildirim: order viagra mexico
 137. Geri bildirim: ivermectin ontario
 138. Geri bildirim: ivermectin 500ml
 139. Geri bildirim: stromectol oral
 140. Geri bildirim: stromectol price
 141. Geri bildirim: ignition casino for mac
 142. Geri bildirim: Masum
 143. Geri bildirim: flccc ivermectin
 144. Geri bildirim: cialis pills
 145. Geri bildirim: buy prednisone 10mg pills
 146. Geri bildirim: buy tadalafil
 147. Geri bildirim: ivermectin medication
 148. Geri bildirim: buy stromectol uk
 149. Geri bildirim: cialis tubs
 150. Geri bildirim: sildenafil costs
 151. Geri bildirim: cialis cialis online
 152. Geri bildirim: cialis kopen
 153. Geri bildirim: tadalafil pills
 154. Geri bildirim: cheap sildenafil 100mg
 155. Geri bildirim: cialis cost 20mg
 156. Geri bildirim: cost for generic cialis
 157. Geri bildirim: generic cialis india
 158. Geri bildirim: buy prednisone eye drops
 159. Geri bildirim: covid medicine treatment
 160. Geri bildirim: cialis uk no prescription
 161. Geri bildirim: 1freeware
 162. Geri bildirim: tadalafil generic
 163. Geri bildirim: buy tadalafil powder
 164. Geri bildirim: purchase stromectol
 165. Geri bildirim: prednisone
 166. Geri bildirim: when to take viagra
 167. Geri bildirim: generic for cialis
 168. Geri bildirim: cialis goodrx
 169. Geri bildirim: ivermectin 0.08%
 170. Geri bildirim: erythromycin frequency
 171. Geri bildirim: cialis online pharmacy
 172. Geri bildirim: liquid viagra
 173. Geri bildirim: tadalafil otc
 174. Geri bildirim: keflex dosage
 175. Geri bildirim: azithromycin spectrum
 176. Geri bildirim: cephalexin uti
 177. Geri bildirim: ivermectin wormer
 178. Geri bildirim: ivermectin price uk
 179. Geri bildirim: stromectol generic
 180. Geri bildirim: clomid 50mg
 181. Geri bildirim: ivermectin ivermectinst
 182. Geri bildirim: doxycycline hyc
 183. Geri bildirim: omnicef
 184. Geri bildirim: clindamycin liquid
 185. Geri bildirim: ivermectina piojos
 186. Geri bildirim: azithromycin cough
 187. Geri bildirim: azithromycin chlamydia
 188. Geri bildirim: ciprofloxacin picture
 189. Geri bildirim: stromectol buy uk
 190. Geri bildirim: celebrex causing swelling
 191. Geri bildirim: ivermectin 3mg dosage
 192. Geri bildirim: lasix 40mg tablet price
 193. Geri bildirim: 12.5mg furosemide
 194. Geri bildirim: buy cialis in canada
 195. Geri bildirim: who makes ivermectin
 196. Geri bildirim: horse paste ivermectin
 197. Geri bildirim: tadalafil cialis
 198. Geri bildirim: stromectol walmart canada
 199. Geri bildirim: play luckyland slots
 200. Geri bildirim: where can i buy cialis
 201. Geri bildirim: ivermectin stromectol
 202. Geri bildirim: ivermectin corona
 203. Geri bildirim: buy ivermectin online
 204. Geri bildirim: can i buy clomid
 205. Geri bildirim: cialis walmart
 206. Geri bildirim: clomid tablet price india
 207. Geri bildirim: uttar pradesh ivermectin
 208. Geri bildirim: ivermectin coronavirus
 209. Geri bildirim: pharmacy walmart
 210. Geri bildirim: ed in men
 211. Geri bildirim: mazhor4sezon
 212. Geri bildirim: filmfilmfilmes
 213. Geri bildirim: stromectol from costco
 214. Geri bildirim: gRh9UPV
 215. Geri bildirim: ivermectin topical
 216. Geri bildirim: ivermectin drug
 217. Geri bildirim: 9-05-2022
 218. Geri bildirim: kinoteatrzarya.ru
 219. Geri bildirim: TopGun2022
 220. Geri bildirim: Xvideos
 221. Geri bildirim: XVIDEOSCOM Videos
 222. Geri bildirim: prescription drugs
 223. Geri bildirim: ivanesva
 224. Geri bildirim: canada ed drugs
 225. Geri bildirim: price of cialis 20 mg
 226. Geri bildirim: warnings for tadalafil
 227. Geri bildirim: mexican viagra
 228. Geri bildirim: cialis viagra sales
 229. Geri bildirim: Netflix
 230. Geri bildirim: Krylya-nad-Berlinom
 231. Geri bildirim: FILM
 232. Geri bildirim: designchita.ru
 233. Geri bildirim: YA-krasneyu
 234. Geri bildirim: design-human.ru
 235. Geri bildirim: designmsu.ru
 236. Geri bildirim: vkl-design.ru
 237. Geri bildirim: irida-design.ru
 238. Geri bildirim: ivermectin cost in usa
 239. Geri bildirim: ivermectin 6 mg tablets
 240. Geri bildirim: projectio
 241. Geri bildirim: moskva psiholog online
 242. Geri bildirim: psy online
 243. Geri bildirim: uels ukrain
 244. Geri bildirim: Buy This Domain
 245. Geri bildirim: ivermectin tablet 1mg
 246. Geri bildirim: DPTPtNqS
 247. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 248. Geri bildirim: fishscale cocaine
 249. Geri bildirim: D6tuzANh
 250. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 251. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 252. Geri bildirim: russianmanagement.com
 253. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 254. Geri bildirim: classic books
 255. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 256. Geri bildirim: 3NOZC44
 257. Geri bildirim: 01211
 258. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom
 259. Geri bildirim: film-tor-2022
 260. Geri bildirim: hd-tor-2022
 261. Geri bildirim: hdorg2.ru
 262. Geri bildirim: ivermectin 0.08
 263. Geri bildirim: Miami models
 264. Geri bildirim: Psikholog
 265. Geri bildirim: netstate.ru
 266. Geri bildirim: real raw garden carts
 267. Geri bildirim: mango juul pod
 268. Geri bildirim: Bulleit Whiskey
 269. Geri bildirim: Link
 270. Geri bildirim: Buy This Domain
 271. Geri bildirim: stromectol uk
 272. Geri bildirim: สล็อต pg
 273. Geri bildirim: tor-lyubov-i-grom.ru
 274. Geri bildirim: psy
 275. Geri bildirim: chelovek soznaniye mozg
 276. Geri bildirim: order stromectol 3 mg
 277. Geri bildirim: bit.ly
 278. Geri bildirim: cleantalkorg2.ru
 279. Geri bildirim: bucha killings
 280. Geri bildirim: War in Ukraine
 281. Geri bildirim: Ukraine
 282. Geri bildirim: Ukraine news – live
 283. Geri bildirim: The Latest Ukraine News
 284. Geri bildirim: buy weed in dubai
 285. Geri bildirim: sildenafil
 286. Geri bildirim: cerrajero benidorm
 287. Geri bildirim: cerrajeros benidorm
 288. Geri bildirim: cerrajeria benidorm
 289. Geri bildirim: vintage posters
 290. Geri bildirim: stromectol 3 mg online
 291. Geri bildirim: buy spravato spray online
 292. Geri bildirim: site
 293. Geri bildirim: buy vyvanse 70mg
 294. Geri bildirim: viagra
 295. Geri bildirim: buy dexedrine online
 296. Geri bildirim: stats
 297. Geri bildirim: speed test type
 298. Geri bildirim: slayer sneakers
 299. Geri bildirim: desatascos elda
 300. Geri bildirim: poceros elda
 301. Geri bildirim: poceros elda
 302. Geri bildirim: machines for sale
 303. Geri bildirim: revatio
 304. Geri bildirim: Ukraine-war
 305. Geri bildirim: Corgi Puppies for sale
 306. Geri bildirim: movies
 307. Geri bildirim: gidonline
 308. Geri bildirim: sig p320 pro series
 309. Geri bildirim: glock 27 gen 4 price
 310. Geri bildirim: how much is stromectol
 311. Geri bildirim: daftar joker 123
 312. Geri bildirim: lowes tiles
 313. Geri bildirim: backsplash tile
 314. Geri bildirim: Buy Molly Powder Online
 315. Geri bildirim: Where to get Dmt
 316. Geri bildirim: wikipedia.or.id
 317. Geri bildirim: web
 318. Geri bildirim: how to breed villagers
 319. Geri bildirim: film.8filmov.ru
 320. Geri bildirim: ultrasound scrubber
 321. Geri bildirim: laptops
 322. Geri bildirim: video
 323. Geri bildirim: viagra cialis
 324. Geri bildirim: Forex articles
 325. Geri bildirim: 3d furniture model
 326. Geri bildirim: نقي
 327. Geri bildirim: generic cialis at walmart
 328. Geri bildirim: liusia-8-seriiaonlain
 329. Geri bildirim: Business news
 330. Geri bildirim: illuminati
 331. Geri bildirim: filmgoda.ru
 332. Geri bildirim: cialis half life
 333. Geri bildirim: rodnoe-kino-ru
 334. Geri bildirim: stat.netstate.ru
 335. Geri bildirim: IPTV Streaming Service
 336. Geri bildirim: IPTV Subscription Service
 337. Geri bildirim: sY5am
 338. Geri bildirim: buy liquor
 339. Geri bildirim: Private Investigator
 340. Geri bildirim: Dom drakona
 341. Geri bildirim: JGXldbkj
 342. Geri bildirim: aOuSjapt
 343. Geri bildirim: ìûøëåíèå
 344. Geri bildirim: psikholog moskva
 345. Geri bildirim: Usik Dzhoshua 2 2022
 346. Geri bildirim: Dim Drakona 2022
 347. Geri bildirim: TwnE4zl6
 348. Geri bildirim: psy 3CtwvjS
 349. Geri bildirim: lalochesia
 350. Geri bildirim: 1dictatorial
 351. Geri bildirim: 2scriptural
 352. Geri bildirim: film onlinee
 353. Geri bildirim: psycholog-v-moskve.ru
 354. Geri bildirim: psycholog-moskva.ru
 355. Geri bildirim: lonpao
 356. Geri bildirim: 3qAIwwN
 357. Geri bildirim: video-2
 358. Geri bildirim: sezons.store
 359. Geri bildirim: Off White Led Phone Case
 360. Geri bildirim: حضانات مصر
 361. Geri bildirim: Glock 17 for Sale
 362. Geri bildirim: Guns on Sale
 363. Geri bildirim: socionika-eniostyle.ru
 364. Geri bildirim: spytostyle.com
 365. Geri bildirim: psy-news.ru
 366. Geri bildirim: ban ca h5
 367. Geri bildirim: so em xui
 368. Geri bildirim: Game bài
 369. Geri bildirim: 000-1
 370. Geri bildirim: 3SoTS32
 371. Geri bildirim: 3DGofO7
 372. Geri bildirim: yacht rental miami
 373. Geri bildirim: Anonymous 180mg MDMA
 374. Geri bildirim: rftrip.ru
 375. Geri bildirim: $5 dollar smartwatch plan
 376. Geri bildirim: dolpsy.ru
 377. Geri bildirim: vnhoi
 378. Geri bildirim: kin0shki.ru
 379. Geri bildirim: 3o9cpydyue4s8.ru
 380. Geri bildirim: mb588.ru
 381. Geri bildirim: newsukraine.ru
 382. Geri bildirim: خالد عزازى
 383. Geri bildirim: edu-design.ru
 384. Geri bildirim: tftl.ru
 385. Geri bildirim: SpytoStyle.Com
 386. Geri bildirim: خالد عزازى
 387. Geri bildirim: brutv
 388. Geri bildirim: Local Moving
 389. Geri bildirim: site 2023
 390. Geri bildirim: buy propecia online safe
 391. Geri bildirim: buy propecia cream
 392. Geri bildirim: GLOCK 48
 393. Geri bildirim: GLOCK 42 For Sale
 394. Geri bildirim: mental health
 395. Geri bildirim: mental health counselor
 396. Geri bildirim: Rara Lake Trek
 397. Geri bildirim: خالد عزازى
 398. Geri bildirim: خالد عزازي
 399. Geri bildirim: sitestats01
 400. Geri bildirim: 1c789.ru
 401. Geri bildirim: cttdu.ru
 402. Geri bildirim: china cnc stainless
 403. Geri bildirim: Health Guide
 404. Geri bildirim: curly girl method book
 405. Geri bildirim: buy cialis online safely
 406. Geri bildirim: Fitness Info
 407. Geri bildirim: matchonline2022.ru
 408. Geri bildirim: FUE
 409. Geri bildirim: bit.ly/3OEzOZR
 410. Geri bildirim: bit.ly/3gGFqGq
 411. Geri bildirim: bit.ly/3ARFdXA
 412. Geri bildirim: bit.ly/3ig2UT5
 413. Geri bildirim: bit.ly/3GQNK0J
 414. Geri bildirim: www
 415. Geri bildirim: onOverseas
 416. Geri bildirim: icf
 417. Geri bildirim: 24hours-news
 418. Geri bildirim: rusnewsweek
 419. Geri bildirim: uluro-ado
 420. Geri bildirim: onOverseas
 421. Geri bildirim: onOverseas
 422. Geri bildirim: onOverseas
 423. Geri bildirim: onOverseas
 424. Geri bildirim: irannews.ru
 425. Geri bildirim: klondayk2022
 426. AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan. AAU has been accorded institutional and programmatic accreditation. It is a member of the International Association of Universities, Federation of the Universities of the Islamic World, Union of Arab Universities and Association of Arab Private Institutions of Higher Education. AAU always seeks distinction by upgrading learning outcomes through the adoption of methods and strategies that depend on a system of quality control and effective follow-up at all its faculties, departments, centers and administrative units. The overall aim is to become a flagship university not only at the Hashemite Kingdom of Jordan level but also at the Arab World level. In this vein, AAU has adopted Information Technology as an essential ingredient in its activities, especially e-learning, and it has incorporated it in its educational processes in all fields of specialization to become the first such university to do so.
  https://www.ammanu.edu.jo/

 427. Geri bildirim: Replica Fashion Clothing
 428. Geri bildirim: Lincoln Georgis
 429. Geri bildirim: fue
 430. Geri bildirim: future university egypt
 431. Geri bildirim: future university
 432. Geri bildirim: future university egypt
 433. Geri bildirim: future university
 434. Geri bildirim: Arie Baisch
 435. Geri bildirim: future university egypt
 436. Geri bildirim: fue
 437. Geri bildirim: Natraj Pencil Packing Job
 438. Geri bildirim: fue
 439. Geri bildirim: future university
 440. Geri bildirim: future university
 441. Geri bildirim: cage ocr
 442. Geri bildirim: parcours ninja
 443. Geri bildirim: pulley
 444. Geri bildirim: endurance infos
 445. Geri bildirim: free chat now
 446. Geri bildirim: reputation defenders
 447. Geri bildirim: atraksi wisata adalah
 448. Geri bildirim: villa cantik sukabumi
 449. Geri bildirim: future university egypt
 450. Geri bildirim: future university egypt
 451. Geri bildirim: Lila Lovely
 452. Geri bildirim: premium-domains
 453. Geri bildirim: Pay for Assignments
 454. Geri bildirim: Help with assignment
 455. Geri bildirim: Narrative Writing Help
 456. Geri bildirim: foot lotion
 457. Geri bildirim: valentine pillow
 458. Geri bildirim: sleep better
 459. Geri bildirim: valentine gift for her
 460. Geri bildirim: sleep aid. best sleep aid
 461. Geri bildirim: x
 462. Geri bildirim: 9xflix
 463. Geri bildirim: xnxx
 464. Geri bildirim: 123movies
 465. Geri bildirim: Click Here
 466. Geri bildirim: Click Here
 467. Geri bildirim: Click Here
 468. Geri bildirim: Click Here
 469. Geri bildirim: Click Here
 470. Geri bildirim: azithromycin zithromax
 471. Geri bildirim: is kamagra safe
 472. Geri bildirim: priligy for sale
 473. Geri bildirim: Click Here
 474. Geri bildirim: Click Here
 475. Geri bildirim: Click Here
 476. Geri bildirim: Click Here
 477. Geri bildirim: Click Here
 478. Geri bildirim: Click Here
 479. Geri bildirim: Click Here
 480. Geri bildirim: Click Here
 481. Geri bildirim: ivermectin cost canada
 482. Geri bildirim: Click Here
 483. Geri bildirim: Click Here
 484. Geri bildirim: Click Here
 485. Geri bildirim: Click Here
 486. Geri bildirim: Click Here
 487. Geri bildirim: Click Here
 488. Geri bildirim: Click Here
 489. Teknoloji dunyasi hakkinda bilgi sahibi olmak ve en guncel haberlerden haberdar olmak isterseniz Teknoloji Haberleri bolumunden yazilarimizi takip edebilirsiniz. Bu bolumde teknoloji dunyasina dair ne arasaniz cok kolay bir sekilde bulabilirsiniz. Yeni cikan teknoloji cihazlari ile ilgili yazilara ve incelemelere de yine bu bolumden kolay bir sekilde ulasabilirsiniz. Sitemizi her gun takip ederek son gelismelerden aninda haberdar olabilir ve ilginizi ceken konulari okuyabilirsiniz

 490. Geri bildirim: Click Here
 491. Geri bildirim: fundamentals of robotics
 492. Geri bildirim: spaceros
 493. Geri bildirim: Click Here
 494. Geri bildirim: Reputation Defenders
 495. Geri bildirim: Reputation Defenders
 496. Geri bildirim: Reputation Defenders
 497. Geri bildirim: Click Here
 498. Geri bildirim: Click Here
 499. Geri bildirim: Click Here
 500. Geri bildirim: Click Here
 501. Geri bildirim: Reputation Defenders
 502. Geri bildirim: Click Here
 503. Geri bildirim: Click Here
 504. Geri bildirim: Click Here
 505. Geri bildirim: Click Here
 506. Geri bildirim: Click Here
 507. Geri bildirim: Click Here
 508. Geri bildirim: retin a tube
 509. Geri bildirim: Click Here
 510. Geri bildirim: Click Here
 511. Geri bildirim: Click Here
 512. Geri bildirim: Click Here
 513. Geri bildirim: Click Here
 514. Geri bildirim: Click Here
 515. Geri bildirim: Click Here
 516. Geri bildirim: Click Here
 517. Geri bildirim: grand rapids dentist
 518. Geri bildirim: Click Here
 519. Geri bildirim: Click Here
 520. Geri bildirim: https://gquery.org/
 521. Geri bildirim: Click Here
 522. Geri bildirim: Click Here
 523. Geri bildirim: Click Here
 524. Geri bildirim: Click Here
 525. Geri bildirim: Click Here
 526. Geri bildirim: Click Here
 527. Geri bildirim: Click Here
 528. Geri bildirim: 카지노사이트정보
 529. Geri bildirim: Click Here
 530. Geri bildirim: Click Here
 531. Geri bildirim: Click Here
 532. Geri bildirim: Click Here
 533. Geri bildirim: Click Here
 534. Geri bildirim: Click Here
 535. Geri bildirim: Click Here
 536. Geri bildirim: Click Here
 537. Geri bildirim: Click Here
 538. Geri bildirim: Referral Program
 539. Geri bildirim: Click Here
 540. Geri bildirim: Click Here
 541. Geri bildirim: how does sildenafil work
 542. Geri bildirim: Click Here
 543. Geri bildirim: Click Here
 544. Geri bildirim: Click Here
 545. Geri bildirim: Click Here
 546. Geri bildirim: Click Here
 547. Geri bildirim: Click Here
 548. Geri bildirim: Click Here
 549. Geri bildirim: Click Here
 550. Geri bildirim: Click Here
 551. Geri bildirim: Click Here
 552. Geri bildirim: sibluevi discounts
 553. Geri bildirim: canada viagra dapoxetine
 554. Geri bildirim: kinokrad
 555. Geri bildirim: batmanapollo
 556. Geri bildirim: domain-name
 557. Geri bildirim: cheap-premium-domains
 558. Geri bildirim: batmanapollo psychologist
 559. Geri bildirim: best small business blogs
 560. Geri bildirim: elizavetaboyarskaya.ru
 561. Geri bildirim: Google reviews
 562. Geri bildirim: levitra effectiveness
 563. Geri bildirim: Aussie Porn Stars
 564. Geri bildirim: mirapex 0.375mg
 565. Geri bildirim: letrozole order online
 566. Geri bildirim: reputation defenders
 567. Geri bildirim: future university
 568. Geri bildirim: vsovezdeisrazu
 569. Geri bildirim: 2023 Books
 570. Geri bildirim: 2023
 571. Geri bildirim: funeral directory
 572. Geri bildirim: online memorial
 573. Geri bildirim: search dececased
 574. Geri bildirim: IRA Empire

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir