Eğitim Nafakası Nedir? Ne Anlamlar Taşır ? Önemi Nedir ?

Eğitim Nafakası Nedir?

Ana ve baba olmanın bazı hakları da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Ancak getirdiği haklardan çok daha fazlasını da ana ve babaya yükümlüyor.
Bu yükümlülüklerden en önemli ve uygulamada en çok problem yaşanan konulardan bir tanesi ise ana-babanın bakım yükümlülüğüdür.

egitim-nafakasi
egitim-nafakasi

Türk Medeni Kanunu’nun 328. maddesi ana ve babanın bakım yükümünü ve ne zamana kadar devam edeceğini şu şekilde tarif etmiş:

“Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.
Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”

Kanunun birinci fıkrasında ana ve babanın bakım yükümlülüğünün çocuğun reşit (ergin) olmasına kadar süreceği kabul edilmiştir. Medeni Kanun’un 11. maddesine göre erginlik 18 yaşın doldurulmasıyla başlar.

18 yaşın doldurulmasının dışında bazı durumlarda daha önce de ergin sayılabileceği kabul edilmiştir. Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.

Bunun gibi evlenme de kişiyi ergin kılar:

“Evlenme kişiyi reşit kılar. (MK.md.11) Davacı zorla evlendirildiğini ileri sürüp evlenmenin feshini istediğine göre davacının aktif husumet ehliyeti olduğunu kabulü gerekmekle delillerin bu çerçevede değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davacının dava açmak yetkisi olmadığından söz edilip davanın reddi doğru değildir.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 1998/13557 Karar Numarası: 1998/830 Karar Tarihi: 10.02.1999
Ana ve babanın bakım yükümü kişinin ergin olması ile sona erer. Nafakanın kaldırılması için ayrıca bir dava açmaya gerek yoktur:

“Medeni Kanunun 148. maddesi uyarınca taktir ve tayin olunan nafakanın alacaklısı velayet kendisine tevdi olunan ana yada babadır. (Y.2.H.D.nin 29.1.1993 tarihli 13267-582 s.kararı) Velayet ve iştirak nafakası ödeme zorunluluğu çocuğun reşit olması ile kendiliğinden sona erer. (MK.11, 262 ve Y.2.H.D.nin 17.9.1985 tarihli 7799-7122 sayılı kararı) Şu halde Medeni Kanunun 161 ve müteakip maddelerinde gösterilen ve süregelen tedbirlerden olmayan Medeni Kanunun 148. maddesi uyarınca tayin olunan nafakanın kaldırılması için Medeni Kanunun 164. maddesi uyarınca bir ref davası açmaya gerek ve hukuki yarar yoktur.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2000/13611 Karar Numarası: 2000/14089 Karar Tarihi: 13.11.2000
Ancak 328. maddenin 2. fıkrası ile bir istisna belirlenmiştir. Bu istisna uyarınca çocuk ergin sayılsa dahi eğitiminin devam etmesi halinde ana ve babanın bakım yükümünün devam edeceği kabul edilmiştir.

Çocuğun eğitimi süresince bakım yükümü devam eder ancak bu da sınırsız, ilanihaye kabul edilmemiştir.
“Ana ve babanın bakım borcu, kural olarak çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler (TMK. m. 328). Ancak bu durumdaki yükümlülük, ergin olan çocuğun kendisi tarafından açılmış bir dava mevcutsa söz konusudur.” YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/10251 Karar Numarası: 2013/23928 Karar Tarihi: 22.10.2013

Bu maddenin amacı ergin olmadan önce başlayan eğitimin, çocuğun 18 yaşını doldurması nedeniyle kesintiye uğramadan devam edebilmesidir.
“721 sayılı Medeni Kanun ile getirilen 328/11. fıkra hükmüne göre, ana ve babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına rağmen eğitimi devam ettiği takdirde kalkmamakta, devam etmektedir. ( 328/1 ). Çocuğun MK. 364. maddesi uyarınca ayrıca dava açmasına lüzum yoktur. Bu durumda hiç bir malvarlığı ve geliri bulunmayan davalıya eğitimi sona erinceye kadar davacı babanın bakma yükümlülüğü devam ettiğine göre, mahkemece; davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/22576 Karar

Numarası: 2011/1865 Karar Tarihi: 15.02.2011

Amaç çocuğun bir meslek sahibi olması ve edindiği bu meslek sayesinde kendi kendini geçindirebilecek duruma gelmesidir:
“Eğitimine devam eden reşit birey kendi emek ve geliriyle yaşamını sürdürmekten yoksun ise ana babasından öğrenimini tamamlayıncaya kadar yardım nafakası isteyebilir. Ne var ki bunu vermekle yükümlü tutulacak kişilerin geçim sıkıntısına düşürülmemesi asıldır. “ YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/157 Karar Numarası: 2013/1813 Karar Tarihi: 07.02.2013
Ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçü sınırları içerisinde bakmalıdır:
“Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kıldığı bir ödevdir. Somut olayda, davacı her ne kadar açıköğretim fakültesinde eğitimine devam ediyor ise de aynı zamanda asgari ücret düzeyinde maaşla çalışmakta, davalı ise emekli maaşı almaktadır. Bu durumda davacının TMK.nun 328/2. maddesinden yararlanmasına olanak bulunmamaktadır.” YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2012/17987 Karar Numarası: 2012/22454 Karar Tarihi: 01.11.2012

Ülkemizde üniversite sınavlarını kazanabilmek için kurslara gidilmesi ve çeşitli ek dersler alınması gerektiği Yargıtayca da kabul edilmiştir. Bu doğrultuda üniversiteye hazırlanan çocuğun ana ve babasından nafaka alma hakkı bulunmaktadır.

“Davacı reşit olan müşterek çocuk dava tarihi itibariyle üniversiteye hazırlandığı 1800 TL. kurs ücretinin bulunduğu, bilahare de Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanmış olup, ihtiyaçları, birlikte kaldığı annesi tarafından karşılanmaktadır.”

Somut olayda, davalı babanın herhangi bir işinin bulunmaması, gelir ve mal varlığının da olmaması davalı babaya nafaka yükümlülüğünden kurtarmaz, zira en azından asgari ücret seviyesinde gelirinin bulunduğu kabul edilmeli; bu durum (babanın geliri ve mal varlığının bulunmaması) ancak nafaka miktarının takdirinde etkili olup, davanın tamamen reddini gerektirmez. Davalı, hakkaniyete uygun bir miktarda nafaka ödemelidir.” YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/3576 Karar Numarası: 2010/4699 Karar Tarihi: 22.03.2010

Çocuğun devam mecburiyeti olmayan açık öğretim fakültesine kayıt yaptırmış olması halinde ana ve babanın nafaka ödemesi gerektiği kabul edilmiştir.

Eğitim süresi belirlenirken çocuğun meslek edinip edinmediğine bakılır. Bazı eğitim kurumlarından mezuniyet doğrudan bir mesleği yapma hakkı tanırken bazılarından mezuniyetten sonra staj gibi başkaca eğitim alınması da gerekebilmektedir. Ana ve babanın nafaka yükümlülüğü belirlenirken çocuğun mezun olduğu okul nedeniyle meslek sahibi olup olmadığına bakılır.

Şu kategoriye gönderildi: Haklar

397 hakkında “Eğitim Nafakası Nedir? Ne Anlamlar Taşır ? Önemi Nedir ?” görüş

 1. Geri bildirim: free viagra
 2. Geri bildirim: viagra coupon
 3. Geri bildirim: herbal viagra
 4. Geri bildirim: ivermectin generic cream
 5. Geri bildirim: ivermectin buy online
 6. Geri bildirim: where to buy sildenafil
 7. Geri bildirim: ed treatments
 8. Geri bildirim: cialis 10
 9. Geri bildirim: ed drugs over the counter
 10. Geri bildirim: generic cialis canada
 11. Geri bildirim: viagra cialis
 12. Geri bildirim: cialis mexico
 13. Geri bildirim: buy viagra at cvs
 14. Geri bildirim: cialis cheap buy
 15. Geri bildirim: viagra sale
 16. Geri bildirim: cialis
 17. Geri bildirim: cialis pills sale uk
 18. Geri bildirim: plaquenil price us
 19. Geri bildirim: cialis 2.5 mg tablet
 20. Geri bildirim: female viagra
 21. Geri bildirim: order cialis from mexico
 22. Geri bildirim: price of viagra in canada
 23. Geri bildirim: sildenafil 90 mg
 24. Geri bildirim: cialis viagra online
 25. Geri bildirim: cost of ivermectin lotion
 26. Geri bildirim: order viagra
 27. Geri bildirim: cialis online bestellen
 28. Geri bildirim: buy doxycycline online
 29. Geri bildirim: online pharmacy viagra
 30. Geri bildirim: ivermectin in usa
 31. Geri bildirim: generic viagra 2017
 32. Geri bildirim: sildenafil australia buy
 33. Geri bildirim: ivermectin prices
 34. Geri bildirim: cialis france
 35. Geri bildirim: viagra for sale in mexico
 36. Geri bildirim: buy generic viagra in usa
 37. Geri bildirim: viagra pill womens
 38. Geri bildirim: ed clinics
 39. Geri bildirim: tadalafil cost walgreens
 40. Geri bildirim: Pharmatize
 41. Geri bildirim: tadalafil sandoz
 42. Geri bildirim: viagra otc
 43. Geri bildirim: buy viagra brand
 44. Geri bildirim: viagra tablets
 45. Geri bildirim: ed pills
 46. Geri bildirim: sildenafil generic
 47. Geri bildirim: free ed pills
 48. Geri bildirim: best generic viagra
 49. Geri bildirim: viagra to buy online uk
 50. Geri bildirim: is nolvadex legal
 51. Geri bildirim: tamoxifen bone density
 52. Geri bildirim: alternatives to tamoxifen
 53. Geri bildirim: prednisone in canada
 54. Geri bildirim: purchase oral ivermectin
 55. Geri bildirim: ivermectin 1mg
 56. Geri bildirim: buy generic viagra
 57. Geri bildirim: cheap quick viagra
 58. Geri bildirim: viagra side effects
 59. Geri bildirim: prednisone 20 tablet
 60. Geri bildirim: cheap prednisone 20 mg
 61. Geri bildirim: cheap viagra
 62. Geri bildirim: walmart viagra
 63. Geri bildirim: generic viagra
 64. Geri bildirim: ivermectin 1mg
 65. Geri bildirim: live keno online
 66. Geri bildirim: viagra para mujer
 67. Geri bildirim: viagra receptfritt
 68. Geri bildirim: viagra use
 69. Geri bildirim: tadalafil cheap online
 70. Geri bildirim: female viagra
 71. Geri bildirim: compra viagra
 72. Geri bildirim: cialis free shipping
 73. Geri bildirim: how to get valtrex cheap
 74. Geri bildirim: hims viagra
 75. Geri bildirim: viagra pills
 76. Geri bildirim: generic valtrex cost
 77. Geri bildirim: levitra
 78. Geri bildirim: walgreens viagra
 79. Geri bildirim: how to get valtrex cheap
 80. Geri bildirim: buy valtrex
 81. Geri bildirim: how long does cialis last
 82. Geri bildirim: viagra 50mg price
 83. Geri bildirim: mexican cialis
 84. Geri bildirim: roman viagra
 85. Geri bildirim: plaquenil tablet canada
 86. Geri bildirim: where to order plaquenil
 87. Geri bildirim: viagra amazon
 88. Geri bildirim: plaquenil purchase online
 89. Geri bildirim: viagra usa
 90. Geri bildirim: goodrx sildenafil
 91. Geri bildirim: 20mg cialis daily
 92. Geri bildirim: ivermectin 1mg
 93. Geri bildirim: sildenafil 50
 94. Geri bildirim: plaquenil 200 cost
 95. Geri bildirim: zithromax 250mg tablets
 96. Geri bildirim: stromectol tablets uk
 97. Geri bildirim: ivermectin tablets order
 98. Geri bildirim: minocycline drug
 99. Geri bildirim: stromectol cvs
 100. Geri bildirim: 20mg cialis
 101. Geri bildirim: ivermectin
 102. Geri bildirim: ed drugs list
 103. Geri bildirim: ed dysfunction treatment
 104. Geri bildirim: best viagra pills
 105. Geri bildirim: generic cialis at walmart
 106. Geri bildirim: cialis alternative
 107. Geri bildirim: cheap viagra australia
 108. Geri bildirim: buy stromectol online
 109. Geri bildirim: ivermectin generic name
 110. Geri bildirim: My Homepage
 111. Geri bildirim: cheap viagra tablets
 112. Geri bildirim: canadian rx
 113. Geri bildirim: canadian meds
 114. Geri bildirim: Super Avana
 115. Geri bildirim: man viagra pills
 116. Geri bildirim: ivermectin eye drops
 117. Geri bildirim: ivermectin 4 mg
 118. Geri bildirim: calis
 119. Geri bildirim: viagra connect form
 120. Geri bildirim: stromectol south africa
 121. Geri bildirim: ivermectin india
 122. Geri bildirim: where to buy ivermectin
 123. Geri bildirim: dr. kory
 124. Geri bildirim: Masum
 125. Geri bildirim: ivermectin drug
 126. Geri bildirim: cheap stromectol
 127. Geri bildirim: stromectol 12mg
 128. Geri bildirim: generic ivermectin cream
 129. Geri bildirim: buy ivermectin
 130. Geri bildirim: stromectol 6 mg dosage
 131. Geri bildirim: stromectol 15 mg
 132. Geri bildirim: ivermectin 0.08
 133. Geri bildirim: ivermectin price
 134. Geri bildirim: Masum
 135. Geri bildirim: ivermectin australia
 136. Geri bildirim: order viagra mexico
 137. Geri bildirim: ivermectin ontario
 138. Geri bildirim: ivermectin 500ml
 139. Geri bildirim: stromectol oral
 140. Geri bildirim: stromectol price
 141. Geri bildirim: ignition casino for mac
 142. Geri bildirim: Masum
 143. Geri bildirim: flccc ivermectin
 144. Geri bildirim: cialis pills
 145. Geri bildirim: buy prednisone 10mg pills
 146. Geri bildirim: buy tadalafil
 147. Geri bildirim: ivermectin medication
 148. Geri bildirim: buy stromectol uk
 149. Geri bildirim: cialis tubs
 150. Geri bildirim: sildenafil costs
 151. Geri bildirim: cialis cialis online
 152. Geri bildirim: cialis kopen
 153. Geri bildirim: tadalafil pills
 154. Geri bildirim: cheap sildenafil 100mg
 155. Geri bildirim: cialis cost 20mg
 156. Geri bildirim: cost for generic cialis
 157. Geri bildirim: generic cialis india
 158. Geri bildirim: buy prednisone eye drops
 159. Geri bildirim: covid medicine treatment
 160. Geri bildirim: cialis uk no prescription
 161. Geri bildirim: 1freeware
 162. Geri bildirim: tadalafil generic
 163. Geri bildirim: buy tadalafil powder
 164. Geri bildirim: purchase stromectol
 165. Geri bildirim: prednisone
 166. Geri bildirim: when to take viagra
 167. Geri bildirim: generic for cialis
 168. Geri bildirim: cialis goodrx
 169. Geri bildirim: ivermectin 0.08%
 170. Geri bildirim: erythromycin frequency
 171. Geri bildirim: cialis online pharmacy
 172. Geri bildirim: liquid viagra
 173. Geri bildirim: tadalafil otc
 174. Geri bildirim: keflex dosage
 175. Geri bildirim: azithromycin spectrum
 176. Geri bildirim: cephalexin uti
 177. Geri bildirim: ivermectin wormer
 178. Geri bildirim: ivermectin price uk
 179. Geri bildirim: stromectol generic
 180. Geri bildirim: clomid 50mg
 181. Geri bildirim: ivermectin ivermectinst
 182. Geri bildirim: doxycycline hyc
 183. Geri bildirim: omnicef
 184. Geri bildirim: clindamycin liquid
 185. Geri bildirim: ivermectina piojos
 186. Geri bildirim: azithromycin cough
 187. Geri bildirim: azithromycin chlamydia
 188. Geri bildirim: ciprofloxacin picture
 189. Geri bildirim: stromectol buy uk
 190. Geri bildirim: celebrex causing swelling
 191. Geri bildirim: ivermectin 3mg dosage
 192. Geri bildirim: lasix 40mg tablet price
 193. Geri bildirim: 12.5mg furosemide
 194. Geri bildirim: buy cialis in canada
 195. Geri bildirim: who makes ivermectin
 196. Geri bildirim: horse paste ivermectin
 197. Geri bildirim: tadalafil cialis
 198. Geri bildirim: stromectol walmart canada
 199. Geri bildirim: play luckyland slots
 200. Geri bildirim: where can i buy cialis
 201. Geri bildirim: ivermectin stromectol
 202. Geri bildirim: ivermectin corona
 203. Geri bildirim: buy ivermectin online
 204. Geri bildirim: can i buy clomid
 205. Geri bildirim: cialis walmart
 206. Geri bildirim: clomid tablet price india
 207. Geri bildirim: uttar pradesh ivermectin
 208. Geri bildirim: ivermectin coronavirus
 209. Geri bildirim: pharmacy walmart
 210. Geri bildirim: ed in men
 211. Geri bildirim: mazhor4sezon
 212. Geri bildirim: filmfilmfilmes
 213. Geri bildirim: stromectol from costco
 214. Geri bildirim: gRh9UPV
 215. Geri bildirim: ivermectin topical
 216. Geri bildirim: ivermectin drug
 217. Geri bildirim: 9-05-2022
 218. Geri bildirim: kinoteatrzarya.ru
 219. Geri bildirim: TopGun2022
 220. Geri bildirim: Xvideos
 221. Geri bildirim: XVIDEOSCOM Videos
 222. Geri bildirim: prescription drugs
 223. Geri bildirim: ivanesva
 224. Geri bildirim: canada ed drugs
 225. Geri bildirim: price of cialis 20 mg
 226. Geri bildirim: warnings for tadalafil
 227. Geri bildirim: mexican viagra
 228. Geri bildirim: cialis viagra sales
 229. Geri bildirim: Netflix
 230. Geri bildirim: Krylya-nad-Berlinom
 231. Geri bildirim: FILM
 232. Geri bildirim: designchita.ru
 233. Geri bildirim: YA-krasneyu
 234. Geri bildirim: design-human.ru
 235. Geri bildirim: designmsu.ru
 236. Geri bildirim: vkl-design.ru
 237. Geri bildirim: irida-design.ru
 238. Geri bildirim: ivermectin cost in usa
 239. Geri bildirim: ivermectin 6 mg tablets
 240. Geri bildirim: projectio
 241. Geri bildirim: moskva psiholog online
 242. Geri bildirim: psy online
 243. Geri bildirim: uels ukrain
 244. Geri bildirim: Buy This Domain
 245. Geri bildirim: ivermectin tablet 1mg
 246. Geri bildirim: DPTPtNqS
 247. Geri bildirim: qQ8KZZE6
 248. Geri bildirim: fishscale cocaine
 249. Geri bildirim: D6tuzANh
 250. Geri bildirim: SHKALA TONOV
 251. Geri bildirim: Øêàëà òîíîâ
 252. Geri bildirim: russianmanagement.com
 253. Geri bildirim: chelovek-iz-90-h
 254. Geri bildirim: classic books
 255. Geri bildirim: 3Hk12Bl
 256. Geri bildirim: 3NOZC44
 257. Geri bildirim: 01211
 258. BERTYUO real driving license and registered on our website without taking any exam or taking the practical test. all we need is your details and it would be logged into the system within the next eight days. The driver’s license must go through the same registration procedure as those issued at driving schools,

  https://koopeenrijbewijscbr.com/

 259. Geri bildirim: buy tiktok followers
 260. Geri bildirim: viagra pharmacy uk
 261. Geri bildirim: viagra pharmacy uk
 262. Geri bildirim: cialis black uk
 263. Geri bildirim: sildenafil tablets 100mg
 264. Geri bildirim: generic tadalafil 20mg
 265. Geri bildirim: tadalafil 20mg canada
 266. Geri bildirim: tadalafil cheapest
 267. Geri bildirim: best university Egypt
 268. Geri bildirim: priligy 30?
 269. real driving license and registered on our website without taking any exam or taking the practical test. all we need is your details and it would be logged into the system within the next eight days. The driver’s license must go through the same registration procedure as those issued at driving schools,

  https://koopeenrijbewijscbr.com/

 270. pravu vozačku dozvolu i registrirani na našoj web stranici bez polaganja ispita ili praktičnog ispita. sve što trebamo su vaši podaci i bit će prijavljeni u sustav u sljedećih osam dana. Vozačka dozvola mora proći isti postupak registracije kao i ona koja se izdaje u autoškolama,
  https://aautoskola.com/

 271. Compre uma carta de condução real e registrada em nosso site sem fazer o exame ou fazer o teste prático. só precisamos dos seus dados e eles serão cadastrados no sistema nos próximos oito dias. A carta de condução deve seguir o mesmo procedimento de registo das emitidas nas escolas de condução, https://imtcartaonline.com/

 272. Geri bildirim: Office relocation
 273. Geri bildirim: Moving assistance
 274. Geri bildirim: Classic Books 500
 275. fhrerscheinfabrik
  Kaufen Sie innerhalb weniger Tage einen authentischen und registrierten Führerschein,
  ohne den praktischen bzw.theoretischen Teil der Prüfungen bei der gewünschten
  Datenbank und Community angemeldet zu haben.

 276. rijbewijs-kopens
  Koop binnen enkele dagen een authentiek en geregistreerd rijbewijs,
  geregistreerd bij de gewenste database en community zonder het praktische
  of om het theoretische gedeelte van de examens af te ronden.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir